אלברט איינשטיין, בשיחה אישית עם רואה החשבון שלו אמר: “הדבר שהכי קשה להבין הוא מס הכנסה”. בשיחה זו ניסה אלברט לשכנע את הרו”ח שלו כי תורת היחסות פשוטה יותר מהחוקים של ממס הכנסה. לכן, כאשר אתם נתקלים בחוקי מס הכנסה, אל תלחצו אם יש דברים שלא מובנים לכם.

בגלל זה אני אנסה לעשות בשבילכם קצת סדר בבלגן על מנת שתוכלו להבין את חבות המס שצריך לשלם בעסקאות שונות.

הכנסה פירותית או הכנסה הונית

קודם כל חשוב לציין שאם הכנסות מגיעות מיגיעה אישית חיוב המס יעשה לפי סעיף 2(1) וייחשב כהכנסה עסקית- חישוב המס יעשה לפי מדרגות המס ליחיד או לפי מס חברות לחברה.

כאשר מדובר בהכנסות שאינן מוגדרות כעסק נשלם על אותן השקעות לפי “חישובי מס מיוחדים”.

מס על רווחים משוק ההון

חשוב לציין שהמס המצוין בסעיף הבא מדבר על הכנסות מני”ע סחירים בורסה.

ני”ע ייחודיים, או ני”ע הנסחרים מחוץ לבורסה או ניירות ישנים יתכן ותכול עליהם מס בשיעורים אחרים.

מס על תשלומי ריבית מני"ע

נכסים שאינם צמודים למדד שיעור המס יעמוד על 15%.

ריביות שהתקבלו מאג”ח שאינן צמודות והריבית שנצמחה החל מ 1.1.2003- שיעור המס יעמוד גם על 15%.

בני”ע זרים ריבית שנצמחה מיום 1/1/12 שיעור המס יעמוד על 25% מהרווח.

  • ניתן לקזז הפסדי הון במכירת ני”ע  באותה שנת מס גם כנגד הכנסות מריבית.

מס רווחי הון על ניירות ערך בבורסה

מס על רווחי הון מניירות ערך הנסחרים בבורסה חייבים במס בשיעור של 25% מהרווח.

במקרה של הפסד ניתן לקזז הפסדים מניירות ערך כנגד רווחי הון לרבות שבח מקרקעין באותה שנת מס.

  • הגשת הדיווח תתבצע באמצעות הגשת טופס 1322.

ריביות ורווחים שמקורם בקופ"ג וקרנות השתלמות

רווחים במשיכת כספים מקופ”ג לתגמולים פטורים כל עוד המשיכה נעשתה כדין וזאת על כספים שהופקדו לפני 1/1/2008 (הפטור חל גם במקרה מוות).

ריבית ורווחים מקרן השתלמות עד התקרה הקובעת (188,544 ש”ח) שמקורם

בהפקדה מוטבת יהיו פטורים ממס בעת המשיכה.

ריבית ורווחים בקרן השתלמות מעל התקרה הקובעת יהיו חייבים במס בשיעור שלא יעלה על 25%.

מס על רווחים מפיקדונות ותכניות חיסכון

המס על רווחים שנצברו בתוכ”ח ופיקדונות לא יעלה 25% במכשירים צמודי מדד ו 15%על תוכניות ופיקדונות שאינם צמודים או צמודים בחלקם.

כאן מדובר על תוכניות חיסכון ופיקדונות שנפתחו לאחר 1.1.2012 (אם מדובר על תקופות אחרות חלים תנאים אחרים שלא נפרט כאן).

הרווחים שנצברו כוללים גם ילדים עד גיל 18.

  • הצמדה למדד הכוונה למדד המחירים לצרכן.

הטבות מס מריבית לאוכלוסיה הבוגרת

במידה ואחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישה (גיל 67) בשנת המס, ובמועד הקובע (1.1.03) מלאו לנישום 55, בני הזוג זכאים של 13,440 ש”ח מהכנסות הריבית.

במידה ושני בני הזוג עומדים בתנאי, במקרה כזה תקרת הניכוי גדלה לסך של 16,560 ש”ח מהכנסות הריבית.

החזר זה מתבצע אוטומטית מהבנק אלא אם ביקשת מפקיד השומה שהחזר לא יבוצע אוטומטית.

הטבה נוספת הינה פטור מריבית מזכה למגיעים לגיל פרישה.

נישום שהגיע לגיל פרישה יקבל זיכוי נוסף בסך של 35% מהריבית המזכה.

“ריבית מזכה” מוגדרת  כהפרש בין הכנסה החייבת, לבין הקצבה המזכה (101,760 ש”ח). 

*לוקחים את ההכנסה החייבת הגבוהה יותר מבין שני בני הזוג.

השקעות נדל"ן בחו"ל

הכנסות שכ"ד בחו"ל

הכנסות שכ”ד מחו”ל לתושב ישראל חייבות במס בהתאם לאמנות למניעת כפל מס.

היחיד רשאי לשלם מס מופחת בשיעור של 15% בתנאי שלא קיזז מס או כל הוצאה אחרת למעט הוצאות פחת.

  • תושב חוזר או עולה חדש רשאים לקבל פטור בהתאם לסעיפים 39-41 לפקודה.
רווחי הון ממכירת נכס בחו"ל

תושב ישראל חייב בתשלום מס על רווחי הון (25%) בכל עסקה שנעשתה מחוץ לישראל.

  • אם שולם מס בחו”ל ניתן יהיה להתקזז על המס. באמצעות טופס 1324(נספח ד’) בצירוף תשלום המס.

השקעות נדל"ן בארץ

הכנסות משכ"ד דירה למגורים בישראל.

ישנם שלושה מסלולים לתשלום מס עבור דירת מגורים בישראל:

מסלול מס מלא, מסלול “תקרת הפטור” ומסלול של תשלום קבוע של 10%.

מסלול תקרת הפטור- יחיד יכול לבחור את מסלול “תקרת הפטור” שנכון ל – 2020 עומדת על 5,100 ש”ח בחודש.

הכנסות שכ”ד עד 5,100 ש”ח אינן חייבות במס.  הכנסות בין 5,100 ש”ח ל 10,200 ש”ח יש חבות מס חלקית.  ראה חישוב תקרת הפטור.

מסלול תשלום קבוע של 10%. במידה והכנסות משכר דירה גבוהות יותר ומסלול תקרת הפטור אינו משתלם. ניתן לבחור לפעול לפי סעיף 24 לפקודה. במסלול זה שיעור המס עומד 10% (ללא תקרה) וזאת בתנאי שהיתה מושכרת ליחידים.

  • (במקרים מסוימים ניתן בין שני המסלולים)

מסלול מס מלא – במסלול זה משלמים מס לפי מדרגות המס בישראל. מדרגת המס מתחילה החל מ 31% למי שטרם מלאו לו 60 ו – 10% לכל מי שמעל גיל 60.

במסלול זה בניגוד ליתר המסלולים ניתן לנכות הוצאות הקשורות להחזקת הדירות.

  • במידה שאדם מחזיק בבעלותו 10 דירות ומעלה הכנסות משכ”ד לפי עמדת מס הכנסה יחשבו כהכנסות מעסק ולא ניתן לבחור את המסלולים האחרים.

הכנסות שכ"ד מנדל"ן מסחרי

הכנסות משכ”ד שלא למטרות מגורים כמו חנות, משרד וכיו”ב חייבות במס שולי. שיעור המס על הכנסות פסיביות ליחיד בשיעור הם נחשבות כמו הכנסות משכר עבודה.

אבל בשונה משכר עבודה שמדרגת המס  ב 10% כאן מדרגת המס הראשונה מתחילה ב- 31%.

מהכנסות שכ”ד ניתן לקזז הוצאות פחת, הוצאות מימון והוצאות נלוות אחרות.

  • עסקאות כאלו צריכות להיות מדווחות  למע”מ.

מס רווחי הון על נכס בישראל (מס שבח)

מס שבח החל מתאריך 1.1.2012 חייב ב 25% מהרווח הריאלי.

לא נכנס כאן לסוגיות נוספות בנושא זה כמו: פטורים, פריסת תשלומים, פיצול רווח אינפלציוני ועוד…

לקריאה נוספת מס שבח לחץ כאן.

הכנסות מאנרגיה מתחדשת

הכנסות מאנרגיה מתחדשת ליחיד או לצרכן הביתי יהיו 10% בתנאי שהוא הודיע על כך לפקיד השומה או לחברת החשמל.

קיים פטור ממס עד לתקרה של 24,300 ש”ח. חבות המס תהיה בשיעור של 10% מהשקל הראשון עד תקרה של 100,187 ש”ח. מתקרה זו כל שקל נוסף ימוסה בהתאם למס השולי של אותו יחיד (סעיף 24 לפקודה).

הכנסות מהשכרת מקרקעין לצרכי הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת

קיימים שני מסלולים:

המסלול הראשון דומה למסלול של דירת מגורים, והמיסוי הינו בשיעור של 10% ללא תקרה.

המסלול שני ימוסה בשיעור של 31% לפי “תקרת פטור” של 5,100 ש”ח מעבר לכך החישוב יעשה בדרך של “הפטור המתקפל”.

השקעות במטבע מבוזר

מטבע וירטואלי/קריפטו נחשב לנכס לפי סעיף 88 לפקודה. ולכן במכירה או בהמרת המטבע חייבים לשלם מס רווחי הון בסך 25% מהרווח.

במידה ומדובר בסוחר, חישוב המס יעשה לפי המס השולי של אותו סוחר (מדרגות מס הכנסה).

  • הדיווח נעשה באמצעות טופס מיוחד 1399.
  • המידע המוצג במאמר הוא  מידע כללי בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי אצל יועץ מס או רו”ח.

יש לך שאלות? התייעץ אתנו ללא עלות!

עוד באתר wesocial:
חושבים על העתיד כחול 970*250 ב'
בדוק בחינם את זכאותך לדרכון פורטוגלי

שתפו את הפוסט

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email

מיזמים נבחרים

השקעה במנהטן

Exitvalley - להשקיע חכם בסטרטאפ מנצח

logo
התחל לעקוב אחרי המומחים
הטובים בעולם בשוק ההון.

השקעה פיננסית כנגד בטוחה

קורסים אונליין בתחומי ההשקעות והפיננסיים

קורס אונליין לבינה עסקית
קורס אונליין במסחר באופציות בשוק ההון האמריקאי
קורס אונליין במסחר בנפט

Fiverr - שירות פרילנסרים לעסקים

רשתות חברתיות

קטגוריות

קטגוריות
גלילה לראש העמוד
   הרשמה לניוזלייטר
דילוג לתוכן